O projekte

Projekt vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.

Vyvíjaný komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov rozširuje súčasnú bázu informácií o uplatnení absolventov a je prioritne postavený na prepojení administratívnych zdrojov dát v kombinácii s prieskumami. Vďaka tomu sú výsledky postavené na informáciách o celej sledovanej populácii a sú preto exaktné a nespochybniteľné. Vyvíjaný systém sleduje vývoj uplatnenia absolventov v čase od ukončenia štúdia.

Prepájaním viacerých administratívnych zdrojov a s použitím rozsiahlych algoritmov sa jednoznačne a relevantne identifikuje pracovný život rôznych skupín absolventov. Okrem samotných vstupných dát je súčasťou systému aj proces párovania a imputácie, čo má za výsledok výstup celého systému. Model komplexného systému sledovania uplatnenia absolventov mapuje kariérnu cestu absolventov od ukončenia štúdia.

U jednotlivých skupín absolventov je tak možné identifikovať ich početnosť, zastúpenie jednotlivých pohlaví ako aj to, kde skončili skupiny absolventov po ukončení štúdia, to znamená, či pokračovali v štúdiu na strednej, resp. vysokej škole, zamestnali sa, pracovali na dohodu, boli na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, boli evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo sa rozhodli podnikať. V prípade, ak boli absolventi zamestnaní na trvalý pracovný pomer, je možné identifikovať, aká bola ich priemerná hrubá mesačná mzda, medián miezd, ale aj to, na akej pracovnej pozícii najčastejšie pracovali a v akom odvetví. Pri grafickom prvku TOP 3 zamestnania/TOP 3 odvetvia sa veľkosť grafického prvku nemení v závislosti od podielu osôb v zamestnaní, resp. v odvetví. Je nastavená fixne. Dôležitou súčasťou je taktiež informácia o tom, koľko absolventov sa uplatnilo v odbore vzdelania. Na tento účel bola vyvinutá metodika optimálnosti vyštudovaného odboru vzdelania a vykonávaného zamestnania. Z dôvodu zaokrúhľovania sa nie vždy výsledný súčet percentuálnych podielov pri grafickom prvku „Kde skončili absolventi...“ rovná 100 %. Vo filtroch vyhľadávania sa zobrazujú iba školy, resp. odbory, ktoré v príslušnom roku mali aspoň jedného absolventa.

Kritériá zverejniteľnosti výsledkov

Údaje sa zobrazia iba v prípade, ak vo vybranej kombinácii filtrov ukončili štúdium v príslušnom roku viac ako piati absolventi. Informácie týkajúce sa zamestnaných absolventov sa zobrazia v prípade, ak je splnená podmienka, že vo vybranej kombinácii filtrov boli viac ako traja zamestnaní absolventi na trvalý pracovný pomer rok od ukončenia štúdia. Týka sa to informácií: v ktorom kraji pracujú, koľko z nich pracuje v odbore vzdelania, priemerná mzda, medián miezd, TOP 3 odvetvia, TOP 3 zamestnania, priemerný čas nájdenia si práce na trvalý pracovný pomer, priemerný počet zamestnávateľov, u ktorých pracujú.

Absolvent je osoba so slovenským štátnym občianstvom, ktorá v danom roku ukončila štúdium na strednej alebo vysokej škole dennou alebo externou formou štúdia.

Zamestnanec je osoba vykonávajúca závislú prácu pre zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru.

Pracujúci na dohodu je osoba pracujúca na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, existujú tri typy dohôd, a to: dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta.

SZČO je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti.

Nezamestnaný je práceschopná osoba, ktorá sa nezúčastňuje pracovného procesu a je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pokračujúci v štúdiu je osoba, ktorá po ukončení štúdia pokračuje v štúdiu na strednej alebo vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Osoba na materskej alebo rodičovskej dovolenke je osoba poberajúca materskú dávku alebo rodičovský príspevok.

Ostatní – v tejto kategórii sa nachádzajú osoby, ktoré v tejto fáze projektu nie je možné identifikovať v dostupných údajových zdrojoch, a to dobrovoľne nezamestnané osoby, ktoré nie sú evidované ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny; osoby pracujúce v zahraničí a osoby pokračujúce v štúdiu v zahraničí, na ktoré nie je poberaný príspevok na dieťa.

„Kde pracujú absolventi...“ – grafický prvok zobrazuje regionálne pôsobenie zamestnaných absolventov; kraj je vyhodnotený na základe miesta pracoviska; ak nie je možné určiť miesto pracoviska, je priradený kraj sídla spoločnosti z Registra organizácií.

Odbor vzdelania je zameranie odbornej prípravy na stredných a vysokých školách podľa požiadaviek príslušného povolania a zamestnania.

Práca v odbore vzdelania je vykonávanie povolania alebo zamestnania, na ktoré bola zameraná odborná príprava osoby.

Medián miezd je hodnota mzdy, ktorá rozdeľuje populáciu zarábajúcich osôb na dve polovice, pričom polovica zarábajúcich osôb zarába mzdu menšiu ako medián miezd a polovica rovnú alebo väčšiu ako medián miezd.

Miera nezamestnanosti vyjadruje podiel počtu nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na celkovom počte ekonomicky aktívnych absolventov v kategóriách zamestnaní, pracujúci na dohodu a SZČO.

Priemerný čas nájdenia si prvej práce na trvalý pracovný pomer sa počíta od 1. septembra roka, v ktorom absolventi ukončili štúdium po deň, v ktorom si našli prácu na trvalý pracovný pomer.

Ekonomicky aktívni absolventi sú absolventi, ktorí sa po ukončení štúdia zamestnali na trvalý pracovný pomer, na dohodu, resp. začali podnikať ako SZČO alebo boli evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie.

Máte otázky? Našli ste nezrovnalosť?
Napíšte nám na: [email protected]

Realizátor projektu:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Generálny partner:

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Hlavní partneri:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Digitálna koalícia
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Asociácia priemyselných zväzov
Konfederácia odborových zväzov SR
Združenie miest a obcí Slovenska
Centrum vedecko-technických informácií SR